Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Realiserede projekter

 

I perioden fra Fæstningsfondens stiftelse 2. april 1995 og til udgangen af 2006 er der realiseret følgende projekter, der er finansieret ved donationer fra fonde, lokale virksomheder m.fl. på 5,7 mio. kroner.

Forvolden
Den lave forvold mellem Kongens Bastion & Dronningens Bastion er genskabt og voldgravens profil på strækningen er genoprettet i 1995.

Dronningens Bastion
I 1996 blev Dronningens Bastion renoveret og tilbageført til konturer og koter, som opmålt i 1869/70. Ikke alle Nyborgensere var begejstrede for, at den gamle vandbeholder (vandværkets højdebeholder), som var opbygget på bastionens spids, blev fjernet. Den var et godt udsigtspunkt. Anlægsudgift 0,520 mio. kroner.

Til erstatning blev det besluttet, at arbejde med at det bestående vandtårn skulle indrettes til forskellige aktiviteter, herunder en ny udsigtsmulighed i tagkonstruktionen. Dronningens Bastion er den største og bedst bevarede bastion.


Vestpoternen
Ved donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mckinney Møllers fond på 1,85 mio. kroner blev det muligt at gennemføre og afslutte en renovering i oktober måned 1997.

Nordpoternen
En donation fra Villum Kann Rasmussen Fonden i 2000 på 1,235 mio. kroner muliggjorde en renovering af poternen.

Krudtmagasinet
Krudtmagasinet på Dronningens Bastion er blevet renoveret i oktober 2002 ved fondsmidler på 1,399 mio. kroner fra Augustinus Fonden.

Prins Carls Bastion
Er blevet renoveret i 2004 og ført tilbage til sin oprindelige udformning, som er registreret ved opmålingen foretaget af Generalstabens topografiske afdeling i 1869. Renoveringen kostede 0,6 mio. kroner og kunne gennemføres takket donation fra Augustinus Fonden 0,2 mio. kroner og Nyborg Kommune 0,365 mio. kroner.

2 stykker af 6 punds Kuglekanoner på Prins Carls Bastion samt Brisker og Skydeskår.
Der er nu opstillet 2 6 pds kanon på Prins Carls Bastion. Vi har fundet frem til at der i sin tid har været opstillet netop "2 6 punds Kuglekanon M/1834 i Voldlavet M/1848”, hvortil kommer flere andre typer.

Det er med til at synliggøre bastionen og indtrykket af at nu kører man ind i ” Den Gamle Fæstning”.

Produktionstegninger er lavet hos Tøjhusmuseet og da vi via fondsmidler og egne midler havde kapital til at få bygget en voldlavet igangsatte vi dette i slutningen af året 2008. Kanonrøret låner vi af Østfyns Museuum. Voldlavetten blev leveret i maj måned 2009, og Brisker og skydeskår på bastionen blev færdigbygget i november, så hele projektet var færdigt til årsdagen for 350 års dagen for Slaget ved Nyborg, den 14. november 2009. Vi havde fornøjelsen af at regentparret under deres bybesøg den 2. juni 2009 indviede den nye kanon, idet indvielsen af praktiske grunde skete på Dronningens Bastion. I 2010 har vi fået donationer fra Energi Fyn og Albanifonden, så vi har kunnet få bygget nr. 2 6 pds. voldaffutage og som i 2008 låner vi yderligere et kanonrør af Østfyns Musser. Herudover er der også i 2010 bygget en briske og skydeskår til nr. 2 kanon.


Landporten
Er blevet malet og nyt kørelys indlagt.

Kanoner og rapperter
Fæstningsfonden har ved donormidler fra Aslaug og Carl Friis Legat på 0,5 mio. kroner og Albanifonden på 0,1 mio. kroner i 2002 og 2003 fået bygget og opstillet 4 stk. 18 pds Jern-kanon system m/1753 og tilhørende fæstningsrapperter på Dronningens Bastion. En kanon vejer 2.570 kg og en rappert lavet af tørt egetræ ca. 650 kg

Prøveskydning af 18 pds. Jern-kanon
Fæstningsfonden har gennem længere tid haft et ønske om at få dokumenteret, hvor langt vore Jern-kanoner kan skyde med 18 pds. kanonkugler. Det lykkedes den 29. august 2006 i Oksbøl skydeterræn med velvillig hjælp fra Hærens Artilleriskole.

3 punds Kuglekanon M/1766.
I begyndelsen af 2008 fik vi leveret denne nye 3 pundige. Den benyttes til salutskydninger, idet den kan transporteres på en trailer, der ligedes er indkøbt med Saluteringslaugets logo og Nyborg Kommunes logo på. I 2009 blev kanonen malet i de originale farver oplyst af Tøjhusmuseet, nemlig farven Perlegrå.

Brisker
Fæstningsfonden har i 2006 fået bygget og opstillet 4 st. brisker af hårdt egetræ til de fire kanoner på Dronningens Bastion. Briskerne, som er den ”rampe” kanonerne står på, er fremstillet efter originaltegninger. 

Ravelinsbroen
Nyt smedejernsrækværkr på broens østlige side etableret 2005 ved Nyborg Kommune.
Nyt smedejernsrækværk på broens vestlige side etableret i 2007 ved Nyborg kommune.

Slotsgade
Nyt smedejerns rækværk etebleret langs Torvet & Slotsgade 2006 ved Nyborg Kommune.

Broen ved Borgerforeningens hus
Nyt smedejerngitter etableret i 2007. 

Nyborg Fæstnings Saluteringslaug
Til betjening af kanonerne på Dronningens Bastion har Fonden Nyborg Fæstning i 2005/2006 oprettet ”Nyborg Fæstnings Saluteringslaug” på 10 mand. Saluteringslauget er munderet i tro kopi af Uniformer fra 1792, der relaterer sig til Nyborg Garnisonskompagni på ca. 150 mand. Kompagniet fungerede på Nyborg Fæstning i perioden 1774-1816.

For at fuldende munderingen er saluteringslauget blevet bevæbnet med bagladegeværer m/bajonet og ammunitionstaske af typen Pedersoli Brown Bess Carabine model 1762 som kopivåben. Hertil kommer granadérsabel model 1753. Munderingsudgifter på 0,180 mio. kroner er doneret af Nyborgs pengeinstitutter, Aslaug & Carl Friis Legat, Koppers A/S, Kroers Tømmerhandel og OBH A/S.

Saluteringslauget har i 2009 fået egen Laugsstue - hvorfra al aktivitet udgår i.f.m. udførelsen af skydningerne.

Slaget ved Nyborg 14. november 1659
Siden 2002 har Fæstningsfonden hvert år den 14. november sammen Nyborg Turistbureau, Nyborg Museum & Nyborg Kirke arrangeret en mindedag for Slaget ved Nyborg,

Store Bededag
Siden 2002 har Fæstningsfonden hvert år ” Storebededagsaften” sammen med Nyborg Museum, Museumsforeningen for Nyborg & omegn og Nyborg Kirke arrangeret ” Nyborg Skyder Sommeren Ind” med ”andagt i Kirken” / ”aftentur på Volden” / ” afskydning af kanonerne” / ”Varme hveder i Riddersalen med efterfølgende fællessang”.

Renovering af voldanlægget ved Prins Christians Bastion ( Borgerforeningens Hus).
Bl.a. har Nyborg kommunes gartnere på opfordring fra Fæstningsfonden lavet et violbed på voldskråningen. Inspireret fra Harald Henningsens bog: Nyborg da voldene stod.  

Nyborg Fæstnings hjemmeside - www.nyborgfaestning.dk
Har gennemgået er opdatering i april 2009 - så nyheder m.v. kan indlægges.

Naturbroen over Voldgraven.
Kommunen har bevilget kr. 500.000 til en ny bro i 2009 til erstatning af den 12 år gamle og nedslidte bro. Projektet færdigt 1. oktober 2009.

 
 
Renovering og åbning af vandtårnet på Dronningens Bastion
Oprindeligt blev byen forsynet med drikkevand fra Slotssøen, hvorfra det i udborede egestammer sammenføjet med jernbøsninger ledtes til forskellige vandposte rundt om i byen. Tre generationer af Kjellerup var i over 100 år rendemestre i byen og sørgede for, at systemet fungerede. Ved opgravninger i byen stødes der jævnligt på egestammerne, og et par enkelte er opmagasineret i slottets kælder.

En sådan vandforsyning var selvfølgelig ikke hygiejnisk og efter koleraepidemierne i 1860-erne drøftede byrådet flere gange anlæggelse af et egentligt vandværk. Det første vandværk baseret på grundvandsboringer blev indviet i 1872, og det kom til at ligge neden for Dronningens Bastion – neden for det bevarede vandtårn. Det var et større bygningskompleks, som man fik skabt plads til ved opfyldning ud i voldgraven. Vandværket er nu væk og voldgraven er tilbageført til sit oprindelige udseende som ved fæstningens nedlæggelse i 1869.

I forbindelse med industrikulturens år i 2007 ønsker Fonden for Nyborg Fæstning at renovere vandtårnet og åbne det for publikum. Fra vandtårnet vil der være en fin udsigt over Nyborg by, Nyborg Fjord og Storebæltsforbindelsen. En åbning af tårnet vil samtidigt give mulighed for bl.a. at fortælle fæstningens historie m.v..

Fæstningsfonden har fået udarbejdet et projekt til 2,9 mio kr., hvoraf A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 2,4 mio kr. og Nyborg Komune og Fæstningsfonden resten.
Projektet er færdigt og vandtårnet blev indviet på Kulturnatten den 4. september 2009.

Opstalt tårn

Opstalt tårn

Opstalt tårn

 

Natursti til Slagmarken ved Hjulby Sø.
Der er i 2009/2010 etableret natursti til Slagmarken for Slaget ved Nyborg 14. november 1659 herunder opsat informationsskilte samt udarbejdet folder. Projektet er finansieret med LAG midler via Ministeriet for fødevarer ved en bevilling på kr. 138.750 mod tilsvarende egenfinansiering fra Nyborg Kommune

 

Renovering af Lindealleen.

Et mangeårigt ønske fra bestyrelsen i Fonden for Nyborg Fæstning er blevet realiseret i 2014.

Lindealleen fra mindestenen for slaget ved Nyborg 14. november 1659 og til Landporten er blevet renoveret.

Muren ved Landporten er blevet genrejst og trappen til fæstningsanlægget lagt om. Der er også foretaget beskæring af træerne. Omkostningerne ved renoveringen er finansieret af Nyborg Kommune med et mindre tilskud fra Fonden for Nyborg Fæstning.

 Muren i Lindealleen ved Landporten