Print | Sitemap

Design > jas+co
 

Fondens vision

 

Fra Idé til virkelighed
Af fhv. borgmester, Niels V. An­dersen.

»Byrådet betragter renoverin­gen af Nyborg fæstningsanlæg som et værdifuldt bidrag til at sikre et betydeligt dansk for­tidsminde som fremhæver Nyborgs historiske status som fæstningsby«.

Således lød en del af beslut­ningen på byrådsmødet den 10. juni 1996, hvor byrådet godkendte Fæstningsfondens handlingsplan for l. Etape med renovering af Nyborg fæstningsanlæg.

Forinden denne beslutning havde der været et stort forar­bejde. Allerede i 1988 drøfte­de undertegnede og afdelings­leder Per Nyegaard Olesen mulighederne for at iværksæt­te en renovering af fæstnin­gens faste anlæg samt forbedre fæstningsanlæggets synlighed.

Drøftelserne resulterede i nedsættelse af en arbejdsgrup­pe bestående af Per Nyegaard Olesen og Jan Gandrup Jensen fra teknisk forvaltning, museumsinspektør Knud Hornbech, Knud Haugaard fra Lokalhistorisk Arkiv samt ingeniørerne Jørgen Rasmus­sen og KH. Jensen fra Ram-bøll og Hannemann.

Arbejdsgruppens arbejde resulterede i januar 1991 i rapporten »Oplæg til renove­ring af Nyborg voldterræn«.

Oplægget var forud tilsendt til orientering og høring til re­levante myndigheder, ligesom oplægget blev tilstillet udval­get for teknik og miljø.

For at hente yderligere inspiration til arbejdet foretoges i dagene 27.-29. juni 1991 en studietur til Holland til byer­ne Utrecht, Bourtange, Naar-den og Heusden. Ud over ar­bejdsgruppen og undertegnede deltog teknik og miljøudvalget samt få ind­budte gæster.

I forlængelse afrejsen samt efter yderligere arbejde med oplægget besluttedes det at indbyde til offentligt møde om emnet.

Mødet afholdtes den 2. ok­tober 1991 på Hotel Nyborg Strand med god deltagelse og megen debat. I denne periode gav planerne om Nyborg Fæstning anledning til en del debat i dagspressen.

Fra starten af var det opfat­telsen, at renoveringen af Ny­borg Fæstning ikke alene var en lokal opgave, men en opga­ve, som også måtte løses med midler udefra.

Efter nogen drøftelse be­sluttedes det at arbejde for op­rettelse af »Fonden for Nyborg Fæstning«. Advokat Børge Thorbjørnsen ydede en stor indsats med udformningen af fundatsen.

På byrådsmødet den 9. marts 1992 godkendte byrå­det stiftelsen af Fæstningsfon-den. Ligeledes godkendte by­rådet på møde den 14. september 1992 at bevilge 500.000 kr. til fondens grund­kapital, som i løbet af en peri­ode skulle være l mio. kr.

På samme møde godkend­tes fondsbestyrelsens sam­mensætning. Fondens stiftelse sattes til den 1. januar 1993.

På byrådsmøde den 14. de­cember 1992 godkendtes den endeligt udformede fundats. Fondens første bestyrelse bestod af:

  • borgmester, Niels V. An­dersen, formand - Nyborg by­råd
  • advokat Børge Thor­bjørnsen, næstformand - Chr. II s Gilde
  • rengøringsassistent Girly Winther, Nyborg byråd
  • bankdirektør Mogens Lan­ge, Turistforeningen
  • WS-mester Johan Pohl-mann, Foreningen f. By- og Landskabskultur
  • maskinmester Hugo Mal­ling Larsen, Lokalhistorisk Ar­kiv
  • Fhv. skoleinspektør Thom­as Michelsen, Nyborg og Om­egns Museer
  • Afdelingsleder Per Nyega­ard Olesen var fondens sekre­tær.

Ved kontakt til godsejer Erik Juel og generalløjtnant Kjeld Hillingsø i 1993-94 lyk­kedes det efter et stort arbejde først og fremmest af Kjeld Hillingsø at formå Prins Hen­rik til at blive fondens protek­tor.

Fonden kunne nu begynde sit egendige udadvendte arbej­de med at skaffe midler til fæstningens renovering.

I løbet af 1995-96 var der megen debat om renoverings-planerne for Dronningens Ba­stion. For at fremme fondens arbejde stillede undertegnede følgende forslag, som byrådet vedtog på byrådsmøde den

10. juni 1996:

»Byrådet godkender i prin­cippet Fonden for Nyborg Fæstnings handlingsplan for l. Etape omfattende 12 del­projekter. Byrådet giver sin til­slutning til, at projekterne bringes til udførelse i takt med at Fonden for Nyborg Fæst­ning fremskaffer økonomiske midler hertil«.

Interessen for Nyborg fæst­ning er stor i disse år. På initi­ativ af Knud Haugaard skrev Bjørn Westerbeek Dahl bogen »Vor kongelige fæstning Ny­borg«, som blev udgivet i 1995. Bogen er værket om Nyborg fæstning.

Fra 1996 til nu er fondens planer for l. Etape i stor ud­strækning realiseret. I den for­bindelse vil jeg især takke fon­dens næstformand Mogens Lange for et særdeles kompe­tent og engageret arbejde for fonden, samt i årene til 2000 borgmestersekretær Else Kjeldsen for et flot arbejde med fondsansøgninger og af­vikling af møder med repræ­sentanter for forskellige fonde. Til slut vil jeg håbe, at fon­den får midler og mulighed for at virkeliggøre fondens to andre formål:

- at gøre Nyborg Slot leven­de som det klenodie det er som en del af Danmarks hi­storie gennem mere end 800 år
- at udbrede kendskabet til Nyborgs unikke deltagelse i Danmarks historie gennem århundreder og til de perso­ner, der knytter sig hertil.